آموزش ویدئویی وضعیت:

آموزش متنی و ویدئویی:

 قسمت وضعیت به شما میزان فضای استفاده شده و همچنین مخاطبین ثبت شده توسط شما یا دیگر اعضا را به صورت روزانه نمایش میدهد.

11
22

همچنین با استفاده از بخش فیلتر میتوانید مخاطبین را براساس تاریخ ثبت و همچنین ثبت کننده فیلتر کنید.

3
خانه درباره ماتماس