طرح مبتدی

شروعی مطمئن
رایگان دمـــــــو
 • عدم امکان افزایش کاربر
 • 2 کاربر
 • خرید و فروش
 • مدیریت انبار
 • پرونده مخاطبین
 • تعدادمخاطب 200
 • مدیریت وظایف و یادآور
 • پورتال اختصاصی مشتری
 • مدیریت اقلام(محصول و خدمت)
 • پیوست فایل و عکس به وظیفه
 • منشی عضویت
 • فضای اشتراکی اقلام 0.1 گیگابایت
 • پشتیبانی از طریق تیکت محدود
 • فضای اشتراکی عمومی 0.2 گیگابایت
 • مدیریت سطوح دسترسی و اطلاعات پایه
 • داشبورد و گزارشات
 • قابلیت اتصال به بازار منیل ندارد
 • نمودار هدف 1 مورد
 • قیف فروش 1 مورد
 • مدیریت طراحی فاکتور اختصاصی ندارد
 • اتصال به کارت خوان ندارد
 • توضیحات وظیفه و تیم ورک
 • فیلدهای اختصاصی ندارد
 • اختصاصی سازی روش های پرداخت ندارد
 • اختصاصی سازی پروژه ندارد
 • مهلت بر وظایف ندارد
 • وظایف گروهی ندارد
 • انبار کالاهای سریالی ندارد
 • قابلیت تخفیف گذاری ندارد
 • دریافت مخاطب از سایت وردپرس ندارد

طرح معیار

یک جهش با تکیه بر ارتباطات
میلیون تومان 5/4 بسته یکساله
 • کاربر ماهیانه 90 هزار تومان
 • 5 کاربر
 • خرید و فروش
 • مدیریت انبار
 • پرونده مخاطبین
 • تعدادمخاطب 20.000
 • مدیریت وظایف و یادآور
 • پورتال اختصاصی مشتری
 • مدیریت اقلام(محصول و خدمت)
 • پیوست فایل و عکس به وظیفه
 • منشی عضویت
 • فضای اشتراکی اقلام 0.5 گیگابایت
 • پشتیبانی از طریق تیکت
 • فضای اشتراکی عمومی 0.5 گیگابایت
 • مدیریت سطوح دسترسی و اطلاعات پایه
 • داشبورد و گزارشات
 • اتصال به بازار منیل به صورت محدود
 • حداکثر 5 نمودار هدف
 • حداکثر یک قیف فروش
 • مدیریت طراحی فاکتور اختصاصی( 5 طرح)
 • اتصال به کارت خوان ندارد
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----

طرح حرفه ای

موفقیت با گامهای بلند
میلیون تومان 8/8 بسته یکساله
 • کاربر ماهیانه 150هزار تومان
 • 5 کاربر
 • خرید و فروش
 • مدیریت انبار
 • پرونده مخاطبین
 • تعدادمخاطب 50.000
 • مدیریت وظایف ویادآور
 • پورتال اختصاصی مشتری
 • مدیریت اقلام(محصول و خدمت)
 • پیوست فایل و عکس به وظیفه
 • منشی عضویت
 • فضای اشتراکی اقلام 1 گیگابایت
 • پشتیبانی از طریق تیکت
 • فضای اشتراکی عمومی 1 گیگابایت
 • مدیریت سطوح دسترسی و اطلاعات پایه
 • داشبورد و گزارشات
 • اتصال به بازار منیل به صورت مدیریت شده
 • حداکثر 10 نمودار هدف
 • حداکثر 5 قیف فروش
 • مدیریت طراحی فاکتور اختصاصی( 20طرح)
 • اتصال به کارت خوان
 • توضیحات وظیفه و تیم ورک
 • فیلدهای اختصاصی پرونده مخاطب
 • اختصاصی سازی روش های پرداخت
 • اختصاصی سازی پروژه و وضعیت فاکتور
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---

طرح شرکتی

یکپارچگی سازمانی
میلیون تومان 14
2
بسته یکساله
 • کاربر ماهیانه 220هزار تومان
 • 5 کاربر
 • خرید و فروش
 • مدیریت انبار
 • پرونده مخاطبین
 • تعدادمخاطب 100.000
 • مدیریت وظایف و یادآور
 • پورتال اختصاصی مشتری
 • مدیریت اقلام(محصول و خدمت)
 • پیوست فایل و عکس به وظیفه
 • منشی عضویت
 • فضای اشتراکی اقلام 1.5 گیگابایت
 • پشتیبانی از طریق تیکت و تلفن
 • فضای اشتراکی عمومی 1.5 گیگابایت
 • مدیریت سطوح دسترسی و اطلاعات پایه
 • داشبورد و گزارشات
 • قابلیت اتصال به بازار منیل
 • نمودار هدف نامحدود
 • قیف فروش نامحدود
 • مدیریت طراحی فاکتور اختصاصی (50طرح)
 • اتصال به کارت خوان
 • توضیحات وظیفه وتیم ورک
 • فیلدهای اختصاصی پرونده مخاطب
 • اختصاصی سازی روش های پرداخت
 • اختصاصی سازی پروژه و وضعیت فاکتور
 • مهلت بر وظایف
 • وظایف گروهی
 • انبار کالاهای سریالی
 • قابلیت تخفیف گذاری
 • دریافت مخاطب از سایت وردپرس

طرح بینهایت

ارتباطات چند بعدی
میلیون تومان 22
2
بسته یکساله
 • کاربر ماهیانه 350هزار تومان
 • 5 کاربر
 • خرید و فروش
 • مدیریت انبار
 • پرونده مخاطبین
 • تعدادمخاطب 200.000
 • مدیریت وظایف و یادآور
 • پورتال اختصاصی مشتری
 • مدیریت اقلام(محصول و خدمت)
 • پیوست فایل و عکس به وظیفه
 • منشی عضویت
 • فضای اشتراکی اقلام 3 گیگابایت
 • پشتیبانی از طریق تیکت و تلفن
 • فضای اشتراکی عمومی 3 گیگابایت
 • مدیریت سطوح دسترسی و اطلاعات پایه
 • داشبورد و گزارشات
 • قابلیت اتصال به بازار منیل
 • نمودار هدف نامحدود
 • قیف فروش نامحدود
 • مدیریت طراحی فاکتور اختصاصی به صورت نا محدود
 • اتصال به کارت خوان
 • توضیحات وظیفه و تیم ورک
 • فیلدهای اختصاصی پرونده مخاطب
 • اختصاصی سازی روش های پرداخت
 • اختصاصی سازی پروژه و وضعیت فاکتور
 • مهلت بر وظایف
 • وظایف گروهی
 • انبار کالاهای سریالی
 • قابلیت تخفیف گذاری
 • دریافت مخاطب از سایت وردپرس
خانه درباره ماتماس