آموزش ویدئویی ثبت وظیفه:

آموزش متنی و تصویری:

برای ثبت وظیفه ابتدا باید موضوع وظیفه را انتخاب کنید و سپس مخاطبی که درباره آن میخواهید وظیفه ایجاد شود را وارد می کنید وبعد از آن انتخاب مسئول انجام را انتخاب میکنید که این وظیفه توسط چه کسی انجام پذیرد.

در مرحله بعدی باید زمان انجام وظیفه را وارد کنید و بعد از آن موضوع وظیفه را مینویسید البته این شرح وظیفه به صورت صوت هم میتوانید پر کنید و بعد از آن الویت انجام آن را تعیین میکنید.

11
22
33
44
55

در آخرین مرحله با مشاهده موارد بیشتر شما میتوانید زمان به پایان رساندن وظیفه را تعیین کنید.

در قسمت وظیفه همزمان گروهی شما میتوانید یک وظیفه را به چند نفر ارسال کنید.

درصورت نیاز میتوانید فایل یا عکس به وظیفه پیوست کنید و در نهایت بعد از انجام این مراحل وظیفه را ثبت کنید.

 

66
خانه درباره ماتماس